An Integrated, Multi-scale Approach to Salt Dynamics and Internal Dynamics of Salt Structures

Kukla, Peter A.; Urai, János; Warren, John K.; Reuning, Lars; Becker, Stephan; Schönherr, Johannes; Mohr, Markus; van Gent, Heijnderik Willem; Abe, Steffen; Li, Shiyuan; Desbois, Guillaume; Schleder, Zolt; de Keijzer, Martin

Tulsa, Okla / AAPG (2011) [Fachzeitschriftenartikel, Bericht]

Search and Discovery
Band: 2011
Ausgabe: February 25
Seite(n): 1-87Report-Nummer: 40703

Identifikationsnummern

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-009655