Nonlinear-transmission spectra of porous silicon : manifestation of size quantization

Klimov, V. I.; Dneprovskii, V. S.; Karavanskii, V. A.

New York, NY / American Institute of Physics [u.a.] (1994) [Fachzeitschriftenartikel]

Applied physics letters
Band: 64
Ausgabe: 20
Seite(n): 2691-2693

Identifikationsnummern