Numerische Simulation des 3-Weg-Katalysators bei instationärer Motorbetriebsweise -

Peters, Bernhard

Aachen (1990)
Dissertation / PhD Thesis

Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1990

Identifier